Allmänt

Allmänt om oljeavskiljare

Oljeavskiljare används för att rena vatten från olja, bensin, diesel och andra ämnen. Det kan gälla rening av både dag- och spillvatten från olika anläggningar såsom:
•    Parkeringsytor
•    Garage
•    Bensinstationer
•    Fordonstvättar
•    Industriprocesser mm

Det förorenade vattnet går via oljeavskiljaren där petroleumprodukter och slam avskiljs för att sedan gå vidare till ett reningsverk eller till en recipient.

FUNKTION
Vid reningsprocessen utnyttjas naturlagarna att olja är lättare än vatten och därför flyter upp till ytan medan tyngre föroreningar såsom slam inte flyter utan sjunker ner till botten.

Våra avskiljare är av typen koalescensavskiljare vilket innebär att man ökar reningsgraden ytterligare genom att installera ett koalescensfilter. Det förorenade vattnet passerar detta filter som gör att små oljedroppar slås samman till större och stiger upp till ytan.

REGELVERK
Utsläpp av förorenat vatten faller under miljöbalken och tillstånd vid nyinstallationer utfärdas normalt av länsstyrelsen. Vid nyinstallationer ska samråde ske medrespektive kommun och kommunen är även tillsynsmyndighet under pågående drift.

Enligt Boverkets byggregler ska avskiljare installeras om vattnet kan innehålla mer än obetydliga mängder av skadliga ämnen. För oljeavskiljare finns en Europeisk standard som även gäller som svensk standard. EN 858-1 reglerar utformning, provning och kontroll av oljeavskiljare och  EN 858-2 reglerar dimensionering, installation samt drift av oljeavskiljare.

Läs mer om oljeavskiljare på Naturvårdsverkets faktablad.

Vi på Falu Miljötankar AB har en gedigen erfarenhet av tillverkning och försäljning av oljeavskiljare i betong. Våra tankar har förstärkts med glasfiber på insidan, vilket ger en mycket hög säkerhet och lång hållbarhet.